Cập nhật tin tức nóng hổi

Thủ tướng quyết định cho Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu

Tại Quyết định 1280/QĐ-TTg ban hành ngày 29/09/2018, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2018.
Quyết định số 1280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/09/2018
Quyết định số 1280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/09/2018.

Cụ thể, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/06/2015; Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; ý kiến của Bộ Chính trị tại Thông báo số 32-TB/TW ngày 24/5/2017 về việc ủy quyền quyết định việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ; đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4464/BGDĐT-TCCB ngày 27/9/2018 và Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 379/TTr-BNV ngày 27/9/2018.

Để thực hiện chính sách cán bộ, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2018.

Nguồn Baomoi
,

No comments:

Post a Comment