Cập nhật tin tức nóng hổi

Bộ Tài chính bàn giao SCIC sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Sáng 12/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã chính thức bàn giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Bộ Tài chính bàn giao SCIC sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
Bộ Tài chính bàn giao SCIC sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tham dự Lễ bàn giao có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai cơ quan.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018, vốn điều lệ của SCIC được phê duyệt theo Nghị định của Chính phủ là 50.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư đã góp tính đến ngày 30/6/2018 là hơn 22.000 tỷ đồng. Tổng tài sản của SCIC đến cuối quý II/2018 đạt hơn 41.000 tỷ đồng.

Trước thời điểm bàn giao, các công việc liên quan giữa hai cơ quan đã được làm rõ, trên tinh thần đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành, hai cơ quan xác định cơ chế phối hợp để tiếp tục chỉ đạo và quản lý doanh nghiệp (DN) hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo phương án đã được phê duyệt.

Các nội dung bàn giao lần này, gồm các tài liệu pháp lý của doanh nghiệp như: Quyết định thành lập doanh nghiệp; điều lệ tổ chức và hoạt động; Quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt Quy chế tài chính, vốn điều lệ; Quyết định bổ nhiệm các chức danh; Báo cáo tài chính hợp nhất...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, sau khi chuyển giao SCIC về Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính với chức năng quản lý tài chính nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu chính sách để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó có cơ cấu lại DNNN và sẵn sàng phối hợp tốt với các cơ quan, bộ ngành để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Việc bàn giao các DNNN về Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại DN là một sự thay đổi lớn, thể chế hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương khoá XII về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại DN. Qua đó, khác phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước là cần thiết để kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các DN. Đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngày càng phức tạp tronng quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, trong số 19 DN do Uỷ ban làm chủ sở hữu, SCIC là DN có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý, sử dụng và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại DN.

“Sau khi tiếp nhận SCIC, Uỷ ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo SCIC tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được vị trí, vai trò và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu các DN thành viên theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt” - ông Nguyễn Hoàng Anh khẳng định.

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ là 1 trong 19 đơn vị và tiếp tục là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN thuộc đối tượng được chuyển giao từ các bộ, UBND cấp tỉnh. 18 doanh nghiệp còn lại là công ty mẹ các tập đoàn, tổng công ty thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc có cổ phần chi phối lâu dài.

“Việc bàn giao các doanh nghiệp nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN là một sự thay đổi lớn, khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ” - ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Nguồn http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/su-kien-tai-chinh/bo-tai-chinh-ban-giao-scic-sang-uy-ban-quan-ly-von-nha-nuoc-153351.html
,

No comments:

Post a Comment