Cập nhật tin tức nóng hổi

Bài phát biểu của Tổng thống Trump về cái chết của người da đen - George Floyd

'The death of George Floyd on the streets of Minneapolis was a grave tragedy. It should never have happened. It has filled Americans all over the country with horror, anger, and grief.

Cái chết của George Floyd trên đường phố Minneapolis là một thảm kịch nghiêm trọng. Điều đó không nên xảy ra. Nó đã khiến người Mỹ trên khắp toàn quốc chứng kiến đầy kinh hoàng, giận dữ và đau buồn.

“Yesterday, I spoke to George's family and expressed the sorrow of our entire nation for their loss. I stand before you as a friend and ally to every American seeking justice and peace. And I stand before you in firm opposition to anyone exploiting this tragedy to loot, rob, attack, and menace. Healing, not hatred; justice, not chaos are the mission at hand.

Ngày hôm qua, tôi đã nói chuyện với gia đình của George, và bày tỏ nỗi buồn của cả dân tộc chúng ta vì sự mất mát của họ. Tôi đứng trước quí vị như một người bạn và đồng minh với mọi người dân Hoa Kỳ, tìm kiếm nền công lý và ôn hòa. Và tôi đứng trước quí vị để phản đối mạnh mẽ bất cứ ai, khai thác thảm kịch này để gân hỗn loạn, cướp bóc, tấn công và đe dọa. Hàn gắn, không hận thù; công lý, không hỗn loạn là sứ mạng trong tầm tay chúng ta.

“The police officers involved in this incident have been fired from their jobs. One officer has already been arrested and charged with murder. State and federal authorities are carrying out an investigation to see what further charges may be warranted, including against, sadly, the other three.

Các sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ việc này đã bị đuổi việc. Một cảnh sát đã bị bắt và bị buộc tội giết người. Chính quyền tiểu bang và liên bang, đang thực hiện một cuộc điều tra để xem những truy tố nào có thể đưa ra thêm, bao gồm việc truy tố 3 người còn lại, cũng rất đáng buồn.

“In addition, my administration has opened a civil rights investigation, and I have asked the Attorney General and the Justice Department to expedite it.

Ngoài ra, chính quyền của tôi đã mở một cuộc điều tra về dân quyền, và tôi đã yêu cầu Bộ Trường Tư Pháp cùng Bộ Tư pháp giải quyết vấn đề.

“I understand the pain that people are feeling. We support the right of peaceful protesters, and we hear their pleas. But what we are now seeing on the streets of our cities has nothing to do with justice or with peace.

Tôi hiểu nỗi đau mà mọi người đang cảm nhận. Chúng tôi ủng hộ quyền của người biểu tình ôn hòa, và chúng tôi nghe thấy lời cầu xin của họ. Nhưng những gì chúng ta đang thấy trên đường phố của các thành phố, đều không liên quan gì đến công lý hay hòa bình.

“The memory of George Floyd is being dishonored by rioters, looters, and anarchists. The violence and vandalism is being led by Antifa and other radical left-wing groups who are terrorizing the innocent, destroying jobs, hurting businesses, and burning down buildings.

Buổi tưởng nhớ đến George Floyd đang bị những kẻ bạo loạn, những kẻ cướp bóc và vô chính phủ làm nhục. Bạo lực và phá hoại đang được lãnh đạo bởi nhóm Antifa và các nhóm cánh tả cực đoan khác, đang khủng bố những người vô tội, phá hủy việc làm, gây tổn thương các cơ sở thương mại và đốt cháy các tòa nhà.

“The main victims of this horrible, horrible situations are the citizens who live in these once lovely communities. The mobs are devastating the life's work of good people and destroying their dreams. Right now, America needs creation, not destruction; cooperation, not contempt; security, not anarchy. And there will be no anarchy. Civilization must be cherished, defended, and protected. The voices of law-abiding citizens must be heard, and heard very loudly.

Những nạn nhân chính của sự khủng khiếp này, là những công dân sống trong những cộng đồng đáng yêu. Đám đông đang tàn phá cuộc sống của những người tốt, và phá hủy giấc mơ của họ. Ngay bây giờ, Hoa Kỳ cần sự sáng tạo, không phải là hủy diệt; hợp tác, không phải là khinh thường; an ninh, không phải là vô chính phủ. Và sẽ không có tình trạng hỗn loạn. Nền văn minh phải được trân trọng, bảo vệ và bảo vệ. Tiếng nói của những công dân tuân thủ pháp luật phải được lắng nghe, và nghe rất lớn.

“We cannot and must not allow a small group of criminals and vandals to wreck our cities and lay waste to our communities. We must defend the rights of every citizen to live without violence, prejudice, or fear.

Chúng ta không thể cho phép một nhóm nhỏ tội phạm, và những kẻ phá hoại, tàn phá các thành phố của chúng ta và gây lãng phí cho cộng đồng của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ quyền của mọi công dân được sống mà không có bạo lực, định kiến hoặc sợ hãi.

“We support the overwhelming majority of police officers who are incredible in every way and devoted public servants. They keep our cities safe, protect our communities from gangs and drugs, and risk their own lives for us every day.

Chúng ta cần hỗ trợ phần lớn các cảnh sát, những người đáng kính phục về mọi mặt và tận tụy trong công việc. Họ giữ cho các thành phố của chúng ta an toàn, bảo vệ cộng đồng của chúng ta tránh khỏi các băng đảng và ma túy, và mạo hiểm mạng sống của họ vì chúng ta mỗi ngày.

“No one is more upset than fellow law enforcement officers by the small handful who fail to abide by their oath to serve and protect. My administration will stop mob violence and will stop it cold.
“It does not serve the interests of justice or any citizen of any race, color, or creed for the government to give into anarchy, abandon police precincts, or allow communities to be burned to the ground. It won't happen.

“Không ai khó chịu hơn các nhân viên công lực, chỉ vì thiểu số không tuân theo lời thề của họ để phục vụ và bảo vệ. Chính quyền của tôi sẽ ngăn chặn bạo lực, hỗn loạn và sẽ chấm dứt sự lạnh lùng”. Điều này không phục vụ lợi ích của công lý hay bất kỳ công dân thuộc bất kỳ chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng nào, đẩy chính phủ vào tình trạng hỗn loạn, chối bỏ các trách nhiệm của cảnh sát, hoặc để cho các cộng đồng bị thiêu rụi. Sẽ không có điều đó xảy ra.

“Those making excuses or justifications for violence are not helping the downtrodden, but delivering new anguish and new pain.

Những kẻ nào đưa ra lời bào chữa hoặc biện minh cho bạo lực, vốn không giúp ích gì cho sự suy sụp, nhưng sẽ mang đến nỗi thống khổ và nỗi đau mới cho mọi người.

“From day one of my administration, we have made it a top priority to build up distressed communities and revitalize our crumbling inner cities.

Từ ngày đầu trong chính quyền của tôi, chúng tôi đã ưu tiên hàng đầu, để xây dựng các cộng đồng bị tổn thương, và phục hồi các thành phố của chúng ta đang bị đổ nát từ bên trong.

“We fought hard with Senator Tim Scott and many others to create Opportunity Zones, helping to draw a surge of new investment to the places in our country that need it most. We must all work together as a society to expand opportunity and to create a future of greater dignity and promise for all of our people. We must forge a partnership with community leaders, local law enforcement, and the faith community to restore hope.

Chúng tôi đã tranh đấu hết mình với Thượng nghị sĩ Tim Scott và nhiều người khác để tạo ra cơ hội cho các khu vực, giúp thu hút một sự đầu tư mới đến những nơi mà quốc gia chúng ta cần nhất. Tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau, giữa một xã hội đang mở rộng cơ hội, và tạo ra một tương lai có phẩm giá và lời cam kết cho tất cả mọi người. Chúng ta phải tạo nên sự hợp tác với các nhà lãnh đạo cộng đồng, thực thi nền pháp luật địa phương và niềm tin trong cộng đồng để khôi phục lại hy vọng.

“Radical-left criminals, thugs, and others all throughout our country and throughout the world will not be allowed to set communities ablaze. We won't let it happen. It harms those who have the least. And we will be protecting those who have the least.
Bài phát biểu của Tổng thống Trump về cái chết của người da đen - George Floyd
Những tên tội phạm cánh tả cực đoan, côn đồ, và những kẻ khác trên khắp đất nước chúng ta và trên toàn thế giới, sẽ không được phép biến các cộng đồng thành những ngọn lửa. Chúng ta sẽ không để nó xảy ra. Nó làm hại những người có tâm. Và chúng tôi sẽ bảo vệ những người có tâm.

“The leadership of the National Guard and the Department of Justice are now in close communication with state and city officials in Minnesota. And we're coordinating our efforts with local law enforcement all across our nation.

Lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Bộ Tư pháp, hiện đang liên lạc chặt chẽ với các quan chức tiểu bang và các giới chức thành phố ở Minnesota. Và chúng tôi đang phối hợp những nỗ lực của chúng tôi với các cơ quan công lực ở địa phương và trên toàn quốc.

“In America, justice is never achieved at the hands of an angry mob. I will not allow angry mobs to dominate. It won't happen. It is essential that we protect the crown jewel of American democracy: the rule of law and our independent system of justice. Every citizen in every community has the right to be safe in their workplace, safe in their homes, and safe in our city streets.

Ở Hoa Kỳ, công lý không bao giờ có được trong tay của một đám đông giận dữ. Tôi sẽ không cho phép đám đông giận dữ thống trị. Điều đó sẽ không xảy ra. Điều cần thiết là chúng ta bảo vệ viên ngọc quý của nền dân chủ Hoa kỳ: chính phủ pháp quyền và hệ thống tư pháp độc lập của chúng ta. Mọi người dân trong các cộng đồng, đều có quyền được an toàn tại nơi làm việc, an toàn trong nhà của họ và an toàn trên đường phố trong những thành phố của chúng ta.

“This is the sacred right of all Americans that I am totally determined to defend and will defend. My administration will always stand against violence, mayhem, and disorder.

Đây là quyền thiêng liêng của tất cả người Mỹ mà tôi hoàn toàn quyết tâm bảo vệ và sẽ bảo vệ. Chính quyền của tôi sẽ luôn luôn chống lại bạo lực, tình trạng lộn xộn và rối loạn.

“We will stand with the family of George Floyd with the peaceful protesters and with every law-abiding citizen who wants decency, civility, safety, and security.

Chúng tôi sẽ sát cánh cùng gia đình của George Floyd với những người biểu tình ôn hòa và với mọi công dân tuân thủ luật pháp, những người dân muốn có sự đàng hoàng, văn minh, an toàn và an ninh.

“We are working toward a more just society, but that means building up, not tearing down; joining hands, not hurling fists; standing in solidarity, not surrendering to hostility.”

Chúng tôi đang làm việc hướng tới một xã hội công bằng hơn, nhưng điều đó có nghĩa là xây dựng, không phải là phá bỏ; chắp tay, không phải vung nắm đấm; đứng trong tình đoàn kết, và không đầu hàng sự thù hận.

Nguồn: Fb Trần Nhật Phong Chanel , ,

No comments:

Post a Comment