Cập nhật tin tức nóng hổi

Chính phủ, các bộ ngành sẽ xóa bỏ chế độ công chức trọn đời

Chính phủ, các bộ ngành sẽ xóa bỏ chế độ công chức trọn đời, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm theo nguyên tắc không có vùng cấm.
Chính phủ, các bộ ngành sẽ xóa bỏ chế độ công chức trọn đời
Chính phủ, các bộ ngành sẽ xóa bỏ chế độ công chức trọn đời, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm theo nguyên tắc không có vùng cấm.Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền – Ảnh: TL

Đó là những nội dung chính của Nghị quyết 132 vừa được Thủ tướng ký, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26 ngày 19-5-2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bỏ chế độ công chức trọn đời

Chương trình nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ trọng tâm chương trình là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế.

Đồng thời, xây dựng Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, báo cáo Chính phủ nội dung sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các luật, nghị quyết có liên quan đến tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua từ nay đến năm 2019.

Trong đó quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ; kiểm soát quyền lực; kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Đồng thời, chuẩn hoá, đồng bộ quy trình về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá cán bộ, công chức. Xác định vị trí việc làm gắn với chức danh, chức vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiến tới bỏ chế độ “công chức suốt đời”.

Kiểm soát chặt quyền lực

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình rà soát đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý để xác định các đối tượng trong từng đơn vị đáp ứng được các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, phù hợp về độ tuổi, tỉ lệ nữ và dân tộc thiểu số, có tính đến sự kế thừa.

Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cơ quan để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau tạo sự liên thông trong công tác cán bộ, và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất.

Các cơ quan thuộc Chính phủ, và chính quyền địa phương thực hiện xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Thực hiện hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, không có “vùng cấm”.

Nguồn https://tuoitre.vn/chinh-phu-cac-bo-nganh-se-xoa-bo-che-do-cong-chuc-tron-doi-20181025184907154.htm
,

No comments:

Post a Comment