Cập nhật tin tức nóng hổi

Đắk Lắk: Nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản

Việc sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản là hành động hủy diệt nguồn lợi, phá hủy sinh cảnh và gây ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy sản, vi phạm nghiêm trọng Luật Thủy sản năm 2017.
Đắk Lắk: Nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản
Đánh bắt cá trên sông Krông Ana

Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với các hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản, trong thời gian qua Trung ương và địa phương đã ban hành nhiều văn bản liên quan để triển khai thực hiện, như: Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Kế hoạch số 6377/KH-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thủy sản 2017; Kế hoạch số 5241/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực sông, hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030. Từ đó đã hạn chế được người dân sử sụng ngư cụ hủy diệt để khai thác thủy sản tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay tại một số thủy vực trên địa bàn tỉnh tình trạng sử dụng ngư cụ hủy diệt, đặc biệt là dung xung điện để khai thác thủy sản vẫn còn xảy ra làm suy giảm nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục ngăn chặn và xử lý tình trạng sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định của pháp luật; Chủ tịch UBND yêu cầu: Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tàu cá ra, vào sông, suối, ao hồ có tàng trữ, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương theo chức năng nhiệm vụ có biện pháp, giải pháp quản lý nghiêm ngặt các nguồn thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, hóa chất, chất độc theo quy định; kiên quyết không để thất thoát ra ngoài thị trường dưới mọi hình thức. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan áp dụng ngay các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nắm chắc và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quán triệt: Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đắk Lắk: Nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản
Quăng chài tại hồ Ea Kao

Phát triển nông thôn đến tận người dân biết, thực hiện theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị -xã hội của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho người dân đánh bắt thủy sản trên địa bàn để nhận thức được tác hại trước mắt cũng như lâu dài của việc sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát xử lý triệt để các vi phạm về sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và có hành vi sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản. Đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình đồng quản lý nghề cá để triển khai hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại địa phương đạt hiệu quả.

Theo lsvn.vn , ,

No comments:

Post a Comment